© 2019 by Hrbkova & Louckova

 • Romana Hrbkova
 • Katerina Louckova

O PROJEKTU

Tento datově-analytický projekt je finálním výstupem tříměsíčního kurzu Digitální akademie pořádaného organizací Czechitas za podpory společnosti Google.org.


Autorky: Romana Hrbková a Kateřina Loučková

VIZE

Chceme bezpečné silnice v Brně. A bezpečnost chceme stavět na reálných datech. Proto je náš projekt zaměřen na analýzu a vizualizaci dat o dopravních nehodách a o měření rychlosti v Brně jakožto preventivním opatření ze strany městské policie. Věříme, že data a jejich interpretace mohou zachraňovat životy. Proto mapujeme místa, kde nejčastěji dochází k nehodám a porovnáváme je s úseky, ve kterých policisté měří dodržování maximální povolené rychlosti.


Pracujeme s veřejně dostupnými daty o dopravních nehodách v Brně (zdroj: Policie České republiky) a seznamem schválených úseků pro měření rychlosti (zdroj: Městská policie Brno). Výhodou je skutečnost, že data není potřeba anonymizovat, což usnadňuje zpracování a především šíření výsledků. Úskalí naopak přináší nemožnost získání neagregovaných informací o počtu a výši udělených pokut za překročení rychlosti a zároveň nabízí námět, jakým směrem do budoucna posunout projekt dál.


Po prozkoumání dostupných dat a existujících limitů jsme jako základ zvolily dataset, který obsahoval informace o všech dopravních nehodách v Brně. Tento dataset skýtal velké množství zkoumaných atributů, ale rozhodly jsme se naši pozornost zúžit na téma nepřiměřené rychlosti a jejího měření. Inspirací nám byl dubnový Speed Marathon - celoevropská dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací TISPOL zaměřená na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. "Cílem těchto preventivních akcí je především snížení dopravní nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích," jak je uvedeno na webových stránkách Policie ČR. A právě o snížení nehodovosti a bezpečné brněnské silnice nám jde v projektu především.


Měření rychlosti vozidel je podle oficiálních webových stránek Městské policie Brno "činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a především k nastolení právního stavu v této oblasti."  Policisté tak přesvědčují veřejnost o tom, že trestání řidičů za překročení maximální povolné rychlosti přinese na silnice klid a mír. "Městská policie Brno se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je měření rychlosti vozidel, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěvníků jihomoravské metropole pocit bezpečí eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu."

Měření rychlosti - snaha zvýšit bezpečnost nebo celonárodní oslava výběru peněz?

Deklarovanou funkci měření rychlosti stavíme do protikladu k domněnce rozšířené mezi částí veřejnosti, která si myslí, že policisté neměří maximální povolenou rychlost v opravdu nebezpečných a nepřehledných úsecích (zdrojem např. nedávný článek zveřejněný na webu iDnes a navazující diskuse čtenářů). Objevují se názory, že v takových místech řidiči tolik neriskují a maximální povolenou rychlost překračují zřídka už z prosté skutečnosti, že se nechtějí zabít. Naopak převládá přesvědčení, že policie měří na rovných, přehledných a relativně bezpečných úsecích. Z prozaického důvodu. Na takových silnicích mohou mít řidiči pocit, že hrozící nebezpečí je malé, omezení rychlosti je “buzerační” a mohou mít tendence rychlost vytáhnout výše, než je povoleno. Měření rychlosti je v této souvislosti někdy vnímáno nejen jako jednoduché a lehce prokazatelné opatření proti nehodovosti, ale především jako spolehlivý způsob, jak do státního či obecního rozpočtu nasypat více peněz.

 

Nechceme dělat závěry na datech z anonymních internetových diskuzí, ale chceme získat vhled do problematiky podložený daty. S ohledem na deklarovanou funkci měření rychlosti a jejího vnímání částí veřejnosti jsme si stanovily následující hypotézu: Úseky, ve kterých policisté měří překročení rychlostních limitů se neshodují s místy, ve kterých nejčastěji dochází k dopravním nehodám.

CÍLE

Hlavní cíl projektu není přehnaně ambiciózní. Ná základě limitovaných veřejně dostupných dat chceme především ověřit/vyvrátit hypotézu a rozvířit debaty o tématu nehodovosti a vhodnosti současných schválených lokalit pro měření rychlosti.

Dílčí cíle projektu:

 • Porovnat místa dopravních nehod, která byla způsobená překročením maximálního povoleného rychlostního limitu na území Brna s úseky, ve kterých se měří rychlost.

 • Zhodnotit vhodnost lokace měřených úseků ve vztahu k nehodovosti.

 • Zhodnotit vliv preventivní akce Speed Marathon na počet dopravních nehod v Brně.

 • Vytvořit interaktivní vizualizaci a sestavit jednoduché reporty pro jednotlivá katastrální uzemí města Brna, která budou snadno čitelná a využitelná i pro laickou veřejnost.

 • Nabídnout výstupy z projektu organizacím, které by data mohla zajímat a pomoci jim s případným dalším zpracováním.

TECHNOLOGIE

Chtěly jsme si vyzkoušet všechny základní nástroje, se kterými jsme se v průběhu kurzu učily pracovat:

 

 • Python - původně jsme si myslely, že Python bude v našem projektu využit jen okrajově jako nástroj pro import dat. Nakonec se ukázalo, že prostoru pro jeho využití na automatizované řešení importu, připojení k databázi, transformace dat i dotazování prostřednictvím různých API bylo hodně. Navíc jsme se rozhodly, že Python využijeme i k analytickým účelům.
   

 • SQL - v MS SQL Serveru jsme si vytvořily databázi a všechna naimportovaná data jsme do ní ukládaly, při dalším zpracování dat a při analýze jsme si data vždy načetly z databáze a výsledky do ní zase uložily. K vytvoření datového skladu jsme si také připravily skript v SQL.
   

 • Power BI - vzhledem k důkladně zpracovaným a připraveným datům jsme v Power BI už nemusely data čistit a proto byl tento nástroj využit výhradně pro analýzu a vizualizaci dat. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now